Lijst 6, Betaalbaar Water: de enige onafhankelijke partij die opkomt voor studenten, huurders en woningeigenaren.

Betaalbaar Water wil veiligheid voor bewoners en schoon water tegen lagere tarieven.

In 2019 wordt de watersysteemheffing voor huishoudens (studenten, huurders en huiseigenaren) met 25,8% verhoogd. Betaalbaar Water is de enige partij die tegen deze verhoging van de lasten heeft gestemd.

Verder willen wij dat huurders en woningeigenaren meer invloed in het waterschap krijgen. Want de agrarische sector en (grote) ondernemingen zijn daar nu oververtegenwoordigd. 

Waterschapsverkiezingen

Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart jl. vonden de verkiezingen plaats. Daarbij werden niet alleen de leden van Provinciale Staten gekozen, maar ook van de bestuursleden van de waterschappen. De definitive uitslag: 2 zetels! Dank aan alle stemmers en diegenen die mee hebben geholpen dit mooie resultaat te behalen. Zie hier de definitieve uitslag:

Op deze site vindt u meer info over het verkiezingsprogramma en de kandidaten van Betaalbaar Water. 

Wanneer

Woensdag 20 maart 2019

Waar

Veel stembureaus in Groningen en Drenthe

Wie

Waarom

Zie bijvoorbeeld hier.
Partij

Lijst 6, Betaalbaar Water is dé onafhankelijke waterschapspartij van Groningen en Drenthe die zich inzet voor duurzame veiligheid en natuurlijk, schoon water. Wij zijn constructief en pragmatisch en hebben respect voor de (soms tegengestelde) meningen van andere partijen. Als enige partij hebben we laten zien dat we tegen de gevestigde belangen in durven te gaan.

Hieronder, met dank aan het waterschap, een filmpje met onze lijsttrekker:

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Samenvatting verkiezingsprogramma van Betaalbaar Water:

Lagere tarieven
Het waterschap wentelt lasten van de agrarische sector, (grote) bedrijven en natuurorganisaties af op studenten, huurders en woningeigenaren. Zo is de watersysteemheffing voor ingezetenen per 1 januari 2019 met ruim 25% verhoogd. Betaalbaar Water is de énige partij die tegen deze sterke verhoging heeft gestemd. Alle andere partijen hebben voor gestemd.

De vervuiler of veroorzaker dient te betalen
Hoe vanzelfsprekend! Maar niet voor het waterschap. Huishoudens draaien nu (gedeeltelijk) op voor de kosten van maatregelen om de vervuiling door industrie en landbouw ongedaan te maken. Beter is het om vervuiling bij de bron aan te pakken en schadelijke meststoffen en bestrijdingsmiddelen te verbieden.

Een onacceptabel hoge schuld
Mede omdat het waterschap verantwoorde prioritering nalaat zijn de schulden opgelopen tot het enorme bedrag van 220 miljoen Euro. Betaalbaar Water vindt dit veel te hoog en wil dat dit bedrag omlaag wordt gebracht.

Waterschappen moeten fuseren
Om veiligheid te vergroten en de kosten omlaag te brengen wil Betaalbaar Water dat het kleine waterschap Noorderzijlvest gaat fuseren. Waarom moeten er in de provincie Groningen twee waterschappen actief zijn? Waarom twee hoofdkantoren? Twee directeuren? Twee websites? Een fusie met buurwaterschap Hunze en Aa’s ligt voor de hand. Gevestigde belangen houden dit echter tegen.

Positieve zaken behouden
Het waterschap dient zich te beperken tot zijn kerntaken, die zij overigens goed doet. Reizen die personeels- en bestuursleden naar Midden-Amerika en Afrika hebben gemaakt, horen daar wat ons betreft niet bij. De goede taken moeten behouden blijven, overbodige taken moeten stoppen.

Klimaatadaptatie en circulaire economie
Wat de oorzaak ook is: we zien dat het klimaat veranderd. 2018 kenmerkte zich door grote droogte in de zomer. 2017 was weer erg nat. Het waterschap dient zich op deze veranderingen voor te bereiden. Dat betekent niet de standaardreflex ‘dijken hoger’, ook creatieve, innovatieve en ecologisch en economisch verantwoorde aanpassingen dienen in overweging te worden genomen.

Bodemdaling door inklinking
Een laag grondwaterpeil kan leiden tot inklinking van de bodem en daardoor ernstige beschadiging of verzakking van woningen en bedrijfspanden veroorzaken. Gevolg: enorme schade voor onder andere woningeigenaren. Het waterschap mag hier geen enkel risico nemen. Indien er in Noorderzijlvest sprake zou kunnen zijn van beschadiging van woningen, bedrijfspanden en kunstwerken als gevolg van door het waterschap te beïnvloeden factoren, dient het waterschap maatregelen te nemen om (verdere) beschadiging te voorkomen.

Waterschap moet democratisch worden
Het algemeen bestuur bestaat uit 23 zetels. Met de aanstaande verkiezingen stemt u op kandidaten die in dit bestuur plaats kunnen nemen. Maar wist u dat van te voren al zeven van deze 23 zetels zijn weggeven aan de agrarische sector, (grote) ondernemingen en natuurorganisaties? Deze sectoren zijn daarnaast zwaar vertegenwoordigd in de gevestigde politieke partijen. Het democratisch gehalte van het waterschap is daardoor laag: agrarische sector, (grote) ondernemingen en natuurorganisaties maken de dienst uit en de groep die het overgrote deel de belastingen opbrengt, u dus, is hiervan de dupe. Wij eisen dat het waterschap meer rekening houdt met de belangen van huishoudens. De oneerlijke verdeling in het bestuur is onder invloed van lobbypartijen vastgelegd in wetgeving. Dit is helaas niet snel te veranderen. Tot die tijd is er maar één manier om als bewoner en belastingbetaler invloed op het waterschap te kunnen uitoefenen: stemmen op een partij die werkelijk hun belangen vertegenwoordigt. 

Het volledige verkiezingsprogramma van Betaalbaar Water vindt u hier.

 

 

Achtergrond

Waarom Betaalbaar Water?

Betaalbaar Water is een lokaal onafhankelijke politieke partij in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Toen in 2008 politieke partijen mee mochten doen aan de bestuursverkiezingen van de waterschappen, namen enkele provinciale lokale partijen in Groningen en Drenthe het initiatief tot oprichting van Betaalbaar Water. Daarmee konden de mensen die bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen hun stem aan een lokaal onafhankelijke partij geven, dat ook doen bij de verkiezing van het bestuur van Noorderzijlvest. Zo verwierven we in 2008 twee van de 16 gekozen zetels in het bestuur. Dat aantal wisten we in 2015 te behouden.

Het bestuur bestaat uit 23 leden, waarvan 7 worden bezet door belangengroeperingen.

Betaalbaar Water komt met name op voor de belangen van huurders en eigenaren van woningen, ook wel ingezetenen genoemd.

Waarom waterschappen?

Velen vragen zich af waarom er waterschappen met eigen besturen zijn en waarom de waterschapstaken niet bij provincies ondergebracht zijn. De grenzen van waterschappen zijn echter veelal bepaald door de loop van waterwegen en de grenzen van die stroomgebieden komen niet overeen met provinciegrenzen. Zo stroomt overtollig water in Drenthe via verschillende beken en kanalen naar zee; een deel stroomt naar het IJsselmeer, een deel naar de Dollard en een deel naar het Lauwersmeer en dat is de voornaamste afvoerput van Noorderzijlvest.

Bovendien zijn de waterschappen de oudste bestuurlijke organisaties van Nederland. Ze bestonden al voordat de staat de Nederlanden er was. Vroeger waren er honderden, die elk vaak slechts 1 polder beheerden. Ze dienden voornamelijk belangen van de landbouw en de besturen bestonden dan ook uit boeren. In de loop der eeuwen hebben er fusies plaatsgevonden, zodat er nog slechts een twintigtal waterschappen over is. De belangen van de agrarische sector wegen echter nog steeds zwaar, want de boeren krijgen nog steeds een aantal zetels toegewezen de besturen. Van de 23 zetels van Noorderzijlvest worden er, buiten de verkiezingen om, 4 ingevuld door boeren die door hun organisatie aangesteld worden. Daarnaast worden 2 leden aangewezen door de Kamer van Koophandel als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en 1 door natuurorganisaties. Dit noemen we geborgde zetels. De overige 16 leden worden gekozen in algemene verkiezingen.

Contact

info@betaalbaarwater.nl

 

Vragen, opmerkingen, suggesties? Wilt u meewerken? Laat het ons weten via info@betaalbaarwater.nl

foto gemaakt door nr. 2 op de kandidatenlijst Peter van Mombergen